• - 0661-5522246
  • - vedvyas82mahavidyalaya@gmail.com